توسعه پایدار بدون مبارزه جمعی و جدی با تروریسم و افراطی‌گری خشن، ممکن نیست