ابراز امیدواری کورئا در مورد توافق اوپک در خصوص تثبیت بازار نفت

رئیس جمهور اکوادور درباره توافق اعضای اوپک برای تثبیت بازار نفت ابراز امیدواری کرد.