ابراز امیدواری کورئا در مورد توافق اوپک در خصوص تثبیت بازار نفت