اعضای کمیسیون امنیت ۵ مهرماه از کارخانه صنایع هوایی بازدید می‌کنند