احتمال حضور شرکت های آمریکایی در صنایع آب و فاضلاب ایران