انتشار تصاویر ویدئویی تیراندازی مرگبار پلیس به یک سیاه‌پوست در شهر شارلوت امریکا

با ادامه اعتراضات ضدنژادپرستی، نیروی پلیس شهر شارلوت امریکا تصاویر ویدئویی مربوط به تیراندازی اخیر مرگبار یکی از نیروهای خود به یک سیاه‌پوست را منتشر کرده است.