ظریف: با وجود افراط گرایی در منطقه، ایران در امنیت به سر می برد