«قانون پنج ثانیه» هم باطل شد!

آیا می‌توان غذایی را پس از افتادن روی زمین دوباره برداشت و مصرف کرد؟