بازداشت یک مظنون حادثه تیراندازی در یک مرکز خرید واشینگتن