توجه ویژه دولت به مسئله آبرسانی مناطق محروم کرمانشاه