انتخاب رئیس جدید حماس

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: در انتخابات سال آینده شرکت نخواهد کرد.۰۸:۱۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر