شبکه های تلویزیونی بسته می شوند

به گزارش ایمنا، با توجه به ارتقاء کیفیت شبکه های تلویزیونی پخش آن‌ها بر روی فرستنده های سه گانه اتفاق می افتد. شرح این فرستنده ها به این صورت است: فرستنده اول: شبکه‌های سراسری و شبکه‌های سبک زندگی و خانواده: ۱-شبکه یک، ۲- شبکه دو، ۳- شبکه سه، ۴- شبکه چهار، ۵- شبکه پنج (تهران)، […]