اصولگرایان با تابلو عوض کردن به مقصود نمی‌رسند

عضو جبهه ایستادگی گفت: تعویض تابلوی یک تشکل سیاسی به هیچ وجه مشکل‌گشا نیست و صرفا اقدامی تاکتیکی است.