۳۵ درصد مدارس کل کشور با کمک نیکوکاران ساخته می شود