برای تردد دانش آموزان حمل و نقل عمومی را تجهیز می کنیم / طرح پیاده رو کردن چهارباغ عباسی به تصویب رسید