اصفهان؛ مهاجر فرست ترین استان ایران

به گزارش خبرگزاری ایمنا، صندوق جمعیت سازمان ملل در گزارش خود با بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی و سلامت در ایران، شهرنشینی و مهاجرت داخلی را از جمله عوامل تعیین کننده رشد و پویایی جمعیت در کشور عنوان کرد. بر اساس این گزارش، در سه دهه گذشته سالانه به طور میانگین یک میلیون […]