مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد