دنیا در جنگ تحمیلی بنا داشت ملت ایران را به تسلیم وا دارد

وزیر دفاع گفت: دنیا می‌خواست تا ایران در جنگ تحمیلی در مقابل خواسته‌های آنها تسلیم شود و یا اگر این امر محقق نشد، ایران طرف پیروز در جنگ نباشد.