دنیا در جنگ تحمیلی بنا داشت ملت ایران را به تسلیم وا دارد