رئیس مرکز میراث ناملموس: اجلاس جهانی صنایع دستی فرصت همگرایی است