سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶ دانشگاه عالی دفاع ملی آغاز شد

با حضور مقامات لشکری و کشوری سال تحصیلی ۹۵- ۹۶ دانشگاه عالی دفاع ملی آغاز شد.