گزافه‌گویی وزیر خارجه دولت مستعفی یمن: از ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت می‌کنیم

عبدالملک المخلافی در گفتگو با رویترز از قصد دولت مستعفی یمن برای طرح شکایت از ایران در شورای امنیت خبر داد.