پاتک سنگین «جبهه النصره» در شمال حلب

گروههای تروریستی در شمال حلب، برای جبران مناطق از دست داده مثل اردوگاه حندرات ضدحمله شدیدی به ارتش سوریه زدند و تا حد زیادی هم موفق بودند.