توسعه همکاریهای سازمان ملل و اتحادیه عرب

سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب همکاریهای خود را توسعه می دهند.۰۸:۴۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر