بزرگترین رادیو تلسکوپ جهان به بهره برداری رسید

ساخت بزرگترین رادیو تلسکوپ دنیا در چین به پایان رسید.۰۸:۵۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر