اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد ریال به وزارت بهداشت

معاون اول رییس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اختصاص مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ریال به صورت هزینه ای به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.