هاشمی راه حل خلاف واقع برای اداره کشور می دهد/ ژاپن و آلمان ناچارند از قدرت نظامی چشم بپوشند