ایران؛ لطفا قرمز بپوش!

تیم ملی فوتسال ایران با پیراهن قرمز دو نمایش درخشان داشته است.