سردار دهقان: امروز خط تولید موشک ذوالفقار را فعال می کنیم