افق روشنی پیش روی جشنواره مقاومت است/ انگیزه فیلمسازان مقاومت هر روز کمتر می شود