صدای حامیان دولت درآمد/ نافرمانی نظام بانکی در توزیع کارت‌های اعتباری

اما مشاهد‌‌ه مید‌‌انی نشان می‌د‌‌هد‌‌ که بسیاری از بانک‌ها د‌‌ر تاریخ ۳مهرماه تازه د‌‌ستور العمل د‌‌ریافت کرد‌‌ه‌اند‌‌ و هنوز از تحویل کارت اعتباری خبری نیست.