برگزاری مراسم ختم در فضای مجازی به صورت آنلاین یکی از پدیده های ورود تکنولوژی است