خط تولید موشک بالستیک ۷۰۰ کیلومتری ذوالفقار افتتاح شد

خط تولید جدیدترین موشک بالستیک ایران با برد ۷۰۰ کیلومتر ذوالفقار افتتاح شد.