فراکسیون سبز آلمان از دعوت روحانی به این کشور حمایت کرد