۶۹ کالا با ابلاغ جهانگیری از تخفیف سود بازرگانی مستثنی شد