سفر پنهانی هیئت ژنرال‌های اردن به سرزمین اشغالی

یک روزنامه صهیونیستی از سفر محرمانه یک هیئت از ژنرال‌های بازنشسته اردن به سرزمین اشغالی خبر داد.