دانشگاه و صنعت دفاعی ۱۰۰۰ پروژه مشترک در دست اجرا دارند