قومیت های غیر عربی در عراق

کردها، ترکمن ها، شبک ها، فیلی ها، ایزدی ها، شرکس ها، معدان ها، ارمنی ها، ایرانی ها و … همگی جزو اقلیت های غیرعربی عراق محسوب می شوند و سهمی در جمعیت سی و چند میلیونی عراق دارند.