تمهیدات سازمان دامپزشکی برای قربانی کردن دام در ایام عزا داری