تأمین ۲۰ درصد از برق مصرفی دستگاه های اجرایی از انرژی های تجدیدپذیر

معاون اول رییس جمهور تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تکلیف تامین حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمان ها در دستگاه های اجرایی از انرژی های تجدیدپذیر را ابلاغ کرد.