تأمین ۲۰ درصد از برق مصرفی دستگاه های اجرایی از انرژی های تجدیدپذیر