هوآوی و لایکا با هدف همکاری درازمدت، مرکز تحقیق و توسعه مشترک تأسیس کردند