رقابت با صنایع و اندیشه ماشینی نیازمند تغییر تازه است