پاکستان حمایت کند کشور «خالستان» را تشکیل خواهیم داد

«امرجیت سنگ» رهبر سیک‌ها در ایالت پنجاب هند گفت: اگر پاکستان به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک از ما حمایت کند به زودی جنبش خالستان در ایالت پنجاب هند پیروز خواهد شد.