بعد از برجام منابع حاصل از فروش نفت در بودجه نصف شد