رژیم غذایی سالم در دوره نوجوانی چیست؟

به گفته محققان، نوجوانانی که رژیم غذایی سالم و درستی دارند در سنین بالاتر اضافه وزن کمتری خواهند داشت.