کارت‌های اعتباری مشکل تولیدکنندگان داخلی را بیشتر می‌کند