چرا طرح یک فوریتی حقوق‌های نجومی به کمیسیون نود فرستاد شده؟/ این اقدام هیئت رئیسه جای تعجب دارد

نماینده طرقبه و چناران نسبت به اقدام هیئت رئیسه از ارسال طرح یک فوریتی حقوق‌های نجومی به کمیسیون اصل نود اعتراض کرد.