لایحه موافقت‌نامه همکاری در بهداشت دام بین ایران و‌ آذربایجان تصویب شد