مدیران گوگل: کنفرانس ۱۳ مهر بزرگ ترین رویداد در تاریخ اندروید خواهد بود